A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

31 maja 2015 niedziela Trójcy Świętej

Nowenna do Trójcy Świętej  22-30 maja 2015
Boże, objawiający swoją niezgłębioną, wszechmocną  i sprawczą miłość w tajemnicy Trójcy Świętej, prosimy Cię przyjmij tą nowennę jako wyraz naszej miłości, czci, zawierzenia i ufności, które pragniemy w uwielbieniu złożyć przed Twoim majestatem wraz ze wszystkim, czym jest dla nas i dla Ciebie, Boże, nasze życie.  Pokornie prosimy Cię Przenajświętsza Trójco, przyjmij składany w pokorze hołd i uwielbienie jako wynagrodzenie za nasze winy i dziękczynienie, bo dzięki Twojej miłości  i miłosierdziu "w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy". Boże w Trójcy Jedyny, przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej Maryi, Matki Kościoła, wysłuchaj naszych próśb i obdarzaj swoje dzieci potrzebnymi łaskami. Przemieniaj serca wszystkich, którzy sprawują ziemską władzę, by przyczyniali się do budowania pokoju i jedności między narodami, niosąc pomoc głodnym,  i potrzebującym oraz ofiarom przemocy. Boże, strzeż  i chroń swój świat przed podstępem złego. Amen.

Dzień 1 22 maja 2015
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty - umacniaj i ożywiaj nas! Boże Ojcze Stworzycielu nieba i ziemi uwielbiamy Cię i dziękujemy za Twoją nieskończoną miłość, której obrazem jest człowiek i otaczający  go świat zanurzony w Twoim nieskończonym wszechświecie. W swojej sprawczej miłości oddałeś swoim dzieciom ziemię w posiadanie  i nieustannie otaczasz nas swoją Ojcowską opieką i miłosierdziem. Boże Ojcze Stworzycielu, wybacz nam nasze winy i mocą Boga Ojca Wszechmogącego kieruj dziejami świata wedle Twojej woli. Amen.
1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... 2. Ojcze nasz... 3. Zdrowaś Mario... 4. Chwała Ojcu...  
Dzień 2  23 maja 2015
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty - władaj nami! Boże Ojcze, uwielbiamy Cię i dzięki Ci składamy za Twoją doskonałą i świętą wolę, która znajduje nieskończone możliwości dla objawienia nam - zagubionym i szukającym Ciebie - Twojej miłości i miłosierdzia przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego. Boże Ojcze Wszechmogący, bądź Królem naszych serc i władcą naszego rozumu.  Amen.  
Dzień 3  24 maja 2015
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty - obdarzaj nas Sobą! Boże Ojcze Jednorodzonego Syna, poczętego z Ducha Świętego, zrodzonego z Dziewicy Maryi Niepokalanie Poczętej, wywyższamy Cię  i uwielbiamy za Twoje nieskończone miłosierdzie w łasce Chrztu Świętego, która usposabia nas na natchnienia Ducha Świętego i czyni Twoimi wybranymi dziećmi. Boże Ojcze, wybacz nam nasze grzechy i usposabiaj do miłości i miłosierdzia względem naszych bliźnich na wzór miłości Trójcy Świętej. Przywracaj nam godność dzieci Bożych w Twojej miłości. Amen.  
Dzień 4 25 maja 2015
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty - wybaw nas od złego! Boże, Jednorodzony Synu Ojca, Jezu Chryste, dzięki Ci składamy  i uwielbiamy Cię za miłość do Ojca i wypełnienie Jego świętej woli  w dziele odkupienia świata od grzechu, piekła i szatana. Boże Jezu Chryste, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, dzięki Twoim zasługom ześlij swojemu ludowi łaskę nawrócenia i szczerego żalu za grzechy. Amen.   
Dzień 5 26 maja 2015
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty - uświęcaj nas! Boże Jezu Chryste, Zbawicielu świata, dzięki Ci składamy i uwielbiamy Cię za cud przemiany eucharystycznej, za Twą męczeńską ofiarę złożoną na krzyżu, w której pojednałeś nas z Ojcem. Hołd Ci składamy za Twoją Matkę, którą uczyniłeś Matką Kościoła. Adorując Twoją żywą obecność w Eucharystii pragniemy dla Ciebie, Boże uwielbienia od całego świata. Oddajmy również cześć i chwałę Twojej i naszej Matce, Maryi zawsze dziewicy. Boże Jezu Chryste, czekający w Eucharystii na swoje dzieci, pochłoń nas  w swojej miłości i rozpal w nas Twoją miłość.  Amen.              
Dzień 6 27 maja 2015
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty - nauczaj nas! Jezu Chryste, Słowo wcielone, Boże - Człowiecze, uwielbiamy Cię i hołd Ci składamy za przyjęcie ciała dla objawienia nam Boskiej natury człowieczeństwa, w której zajaśniała wszechmocna wola Boga Ojca Stworzyciela: Jednorodzony Syn Boga, zrodzony z Niewiasty BógCzłowiek jedna świat z niebem! Boże Jezu Chryste, chodząc po ziemi uczyłeś nas miłości i pokoju wskazując na miłość Ojca Stworzyciela. Bądź nieustannie naszym Nauczycielem i prowadź nas w posłuszeństwie wypełniania Twojej świętej woli. Amen.  
Dzień 7 28 maja 2015
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty - nie opuszczaj nas! Boże, Duchu Święty, Ożywicielu świata, dziękujemy Ci i uwielbiamy Cię za Twoje łaski i moc, która rodzi życie, przemienia i uświęca nasze dusze. Twoje tchnienie, jak powiew łagodnego wiatru, niesie nas  w objęcia Ojcowskiej miłości. Boże Duchu Święty, odwieczne tchnienie Boga Ojca, prowadź nas według Twojej świętej woli! Amen.  
Dzień 8  29 maja 2015
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty
- przemieniaj  i prowadź nas! Boże, Duchu Święty, Pocieszycielu, dawco darów drogich, dzięki Ci składamy, wysławiamy i wielbimy Twoją nieskończoność, bo jesteś sprawcą pokoju, szczodrości, więzią doskonałości, miłości i wszelkiego dobra. Boże, Duchu Święty, który w swej hojności rozdzielając dary mnożysz ich owoce, obdarzaj nas wszelkimi łaskami, abyśmy wzrastając duchowo w pokorze wobec majestatu Trójcy Świętej pragnęli wypełniać wolę Bożą na chwałę Twojej nieskończonej miłości. Amen.  
Dzień 9  30 maja 2015
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty
- jednocz nas w miłości! Boże, Duchu Święty, Jedności Trójcy Przenajświętszej objawiająca się  w miłości, czcimy Cię i uwielbiamy za dar wiary i nadziei, który dzięki Twojej łaskawości wprowadza nas w tajemnicę modlitewnego zjednoczenia z Trójjedynym Bogiem. Boże Duchu Jedności, prosimy Cię łaskawie, odkrywaj w swoim Kościele tajemnice jedności w miłości Trójcy Przenajświętszej, aby wypełniała się święta wola Boża dla wzrostu Twojego świętego Kościoła. Amen.

31 maja 2015  Niedziela Trójcy  Świętej

Święto Trójcy Świętej – jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich, obchodzonych ku czci Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Prawdziwa miłość swoje źródło ma w Trójcy Świętej. Bóg Ojciec zesłał na świat „Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela”, jak usłyszymy za chwilę w kolekcie, tylko dlatego abyśmy zrozumieli ekonomię Bożej miłości, która inna jest od ludzkiej

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack